Polityka prywatności

dot. zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej goldi-intermax.eu

Nazwa Administratora: Agencja Celna Goldi Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Nocznickiego 36
69-100 Słubice
Biuro Świecko: TTOC Świecko, Biuro 108
69-100 Słubice
Biuro Białystok: ul. Octowa 4
15-399 Białystok
Biuro Gdańsk: ul. Siennicka 25
80-758 Gdańsk
KRS: 0000642318
NIP: 5981637649
REGON: 365771803
Tel.: 0 (95) 758 41 67
E-Mail:rodo@goldi-intermax.eu
goldi@goldi-intermax.eu
Osoba do kontaktu: Paweł Polakowski

I. Definicje użyte w dokumencie

1. Administrator Agencja Celna Goldi Sp. z o.o. (ul. Nocznickiego 36, 69- 100 Słubice) w odniesieniu do danych co do których decyduje o celach i sposobach przetwarzania
2.Dane osobowe wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
3.Naruszenie
ochrony
danych
osobowych
naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
4. Użytkownik
(lub właściciel danych)
każda osoba fizyczna, korzystająca ze strony internetowej Administratora, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora lub na zlecenie Administratora w związku z prowadzoną przez nią działalnością
5.Przetwarzanie
danych osobowych
operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
6. Polityka niniejszy dokument, czyli Polityka prywatności
7.RODO lub Rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
8.Strona internetowa strona internetowa Administratora umieszczona pod adresem goldi-intermax.eu

II. Cel i zakres stosowania Polityki

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych została opracowana stosownie do przepisów RODO.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.goldi-intermax.eu.
 3. Polityka prywatności ma umożliwić należyte wywiązywanie się z obowiązków Administratora.
 4. Niniejszy dokument będzie wdrożony poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej Administratora.

III. Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
  2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
  3. Prawo do poprawiania danych (art. 16 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  4. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) (art. 17 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
   • do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  6. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
   • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
   • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem.

IV. Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej, a ich przetwarzanie następuje:
  • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  • w celu realizacji zawarcia umowy,
  • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO.
 5. W czasie przeglądania strony internetowej przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 8. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

V. Pliki cookies

 1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych (np. typu przeglądarki internetowej). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.
 2. Pliki „cookies” są używane przez Administratora w celu przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Można to jednak w dowolnym czasie zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików „cookies” tak, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików „cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.

  Więcej informacji o ciasteczkach znaleźć można na: www.allaboutcookies.org

  Więcej na temat usuwania ich z przeglądarki internetowej, można przeczytać na: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

VI. Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Administratora.